Voorwaarden

Solarwijzer – Gebruikersvoorwaarden voor bezoekers en beoordelaars

Algemene Gebruikersvoorwaarden, versie februari 2017
Voor de toegang en het gebruik van deze website, www.solarwijzer.nl, welke onder eigendom van Solarwijzer (Vennootschap Onder Firma) valt (hierna Solarwijzer) gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten van Solarwijzer, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Solarwijzer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Indien u het gebruik van Solarwijzer voortzet na een of meer wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, impliceert dit dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is daarom verstandig de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Wij vermelden altijd de versie van de voorwaarden op deze pagina, zo kunt u direct zien of u de laatste versie heeft gelezen.

Artikel 1:
Solarwijzer biedt een online recensie platform ter beschikking voor bezoekers waarop informatie omtrent zonnepaneel en zonneboiler installateurs wordt verstrekt. Een klant van een installateur mag maximaal 1 beoordeling plaatsen over dat bedrijf. De uitzondering is dat bij aanschaf voor een 2e of 3e systeem een klant meerdere beoordelingen mag plaatsen. Hiervoor moet deze persoon ons per e-mail benaderen. Naderhand kunnen bezoekers deze beoordelingen gratis raadplegen op elk gewenst moment.
Solarwijzer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op onze site en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Artikel 2: Account/Profiel
Voor het volledige gebruik van de Websites moet er een account worden aangemaakt zoals beschreven is op de Websites, hierbij worden bepaalde gegevens gevraagd die nodig zijn om dit account aan te maken. Naar het inzicht van Solarwijzer wordt dit account wel of niet aangemaakt.
U staat er jegens Solarwijzer voor in dat de gegevens en informatie die u verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U stemt ermee in dat Solarwijzer de verstrekte gegevens opslaat en gebruikt voor het beheer van de account.
Gebruikers jonger dan zestien (16) jaar moeten toestemming hebben van ouders dan wel een voogd voor het aanmaken van een account. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of voogd.
U zult anderen geen toegang verlenen tot uw account. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van uw account wordt gemaakt, ook als anderen van uw account gebruik maken, met of zonder uw toestemming. Dit betekent ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van het wachtwoord van uw account.
Beëindiging van het account gebeurt door afmelding via info@solarwijzer.nl afhankelijk van waar u woonachtig bent. Het account is tevens niet overdraagbaar.

Artikel 3:
U staat er jegens Solarwijzer voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de Websites en om te handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Solarwijzer een of meer gedeelte(n) van de Websites te wijzigen, bewerken, kopiëren, of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot gegevens van Solarwijzer en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Websites en de door Solarwijzer getroffen beveiligingsmaatregelen.
Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de activiteiten die u verricht in verband met de Websites in ieder geval niet:

I. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; Solarwijzer controleert de waarheid van geplaatste recensies aan de hand van de verstrekte informatie.
II. inbreuk maken op de rechten van Solarwijzer of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot bescherming van privacy;
III. naar mening van Solarwijzer in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of pornografische, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
IV. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
V. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Websites en/of de computersystemen van Solarwijzer omzeilen;
VI. een commercieel karakter hebben, tenzij Solarwijzer hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
VII. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Solarwijzer en/of een derde.

4. Solarwijzer behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Websites indien deze op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of enige bepaling van Nederlands recht, daarnaast behoudt Solarwijzer het recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

5. Solarwijzer behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie, materiaal en/of gegevens zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de websites te verwijderen dan wel te wijzigen en gebruikers die deze informatie hebben geplaatst de toegang tot de websites te ontzeggen. Solarwijzer is geenszins aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit mogelijkerwijs voortkomen.

Artikel 4: Content van derden
Het is mogelijk dat de Websites applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (hierna “Verwijzingen) bevat. De opname of aanwezigheid van deze verwijzingen op de Websites impliceert niet dat Solarwijzer achter deze Verwijzingen staat. Solarwijzer is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Verwijzingen van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Websites. Het gebruik van deze Verwijzingen is dan ook geheel op eigen risico.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
U erkent en stemt ermee in dat de bestanden en andere content op de Websites eigendom zijn van Solarwijzer, diens licentiegevers en/of gebruikers van Solarwijzer en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooien.
Het gebruik van de Websites is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en op de Websites is beschreven.
Informatie die door huidige, toekomende en/of voormalige gebruikers van de Websites op de Websites is geplaatst, kan door Solarwijzer te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Solarwijzer als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
Solarwijzer verleent een beperkt en persoonlijk recht om de bestanden en informatie die op de websites ter beschikking worden gesteld te bekijken en/of te overnemen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Websites ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens of enige andere content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Solarwijzer of de desbetreffende rechthebbende daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Solarwijzer streeft er naar een up-to-date en een compleet overzicht van zonnepanelen en zonneboiler installateurs beschikbaar te stellen aan consumenten. Dit overzicht is uitsluitend bedoeld voor (potentiële) klanten van zonnepanelen en zonneboiler installateurs en zo gaat Solarwijzer ervan uit dat een gemiddelde bezoeker niet meer dan 10 installateur pagina’s bekijkt. De gegevens van de installateurs mogen onder geen enkele voorwaarde worden overgenomen door andere belanghebbenden zonder daar schriftelijk toestemming voor gekregen te hebben. Solarwijzer zal bij het openen van meer dan 10 installateur pagina’s evalueren of er inbreuk gemaakt wordt op deze voorwaarde. Solarwijzer behoudt zich het recht om partijen die inbreuk maken op deze voorwaarde aansprakelijk te stellen en de kosten die gemoeid zijn om dit overzicht te onderhouden bij hen in rekening te brengen. Dit bedraagt altijd een minimum bedrag van 250 euro ex. BTW per gebeurtenis en kan naar inzicht van Solarwijzer op basis van de eventuele geleden schade worden verhoogt.
Door middel van deze Algemene Voorwaarden verklaart u geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendom) rechten van Solarwijzer of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Daarnaast is het niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

De websites van Solarwijzer en de daarin opgenomen informatie worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ontwikkeld.
Informatie die via de websites wordt verspreid is slechts informerend van aard, Solarwijzer aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
Solarwijzer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Solarwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen en of plaatsen op berichten op deze website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Na het plaatsen van een bericht op de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen, het is wel mogelijk een mening te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@solarwijzer.nl. Een mening/ beoordeling zal in ieder geval worden verwijderd indien deze in strijd is met de disclaimer, de Solarwijzer Huisregels, de Algemene Voorwaarden of enig ander reglement wat opgesteld is door Solarwijzer.

Artikel 7: Algemeen

Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldig bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Websites is Nederlands recht van toepassing.
In het geval een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Solarwijzer worden overgedragen aan een derde, heeft Solarwijzer het recht om de content van de Websites, inclusief de door de gebruikers van de Websites verstrekte Gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen.